قرارداد ها

قرداد های کمیسیون دسترسی به اطلاعات
قرارداد تهیه و خریداری 72 قلم قرطاسیه باب دانلود
اسناد خریداری گاز مایع  دانلود
اسناد تهیه و ساخت اسپات تلویزیونی دانلود
 کرایه گیری یک عراده موتر کرولا دانلود
 کرایه گیری دو عراده موتر پکنیک دانلود
خریداری یک پایه جنراتور 17.6 کیلو وات دانلود
 خریداری وسایل مورد ضروت برای فعال سازی انترنت دانلود
 خریداری نه قلم روغنیات و فلتر باب دانلود
 خریداری 5500 لیتر تیل دیزل دانلود
 قرارداد کرایه گیری تعمیر دانلود
قرارداد کرایه گیری  وسایط دانلود
قرارداد تجهیزات دفتری و تکنالوژی دانلود