کنفرانس ها

کنفرانس های کمیسیون دسترسی به اطلاعات

دومین کنفرانس ملی خبرنگاری تحقیقی افغانستان برگزار گردید