گزارشات و سروی ها

گزارشات و سروی ها
گزارش تحلیلی نظارت از ویب سایت های ۴۴ ادارۀ دولتی سال 1398- 1399 دانلود
 گزارش ربع چهارم به سکرتریت مبارزه با فساد ریاست جمهوری دانلود
 گزارش ربع سوم کمیسیون دسترسی به اطلاعات به سکرتریت مبارزه با فساد دانلود
گزارش سال 1398 کمیسیون دانلود
 گزارش تحلیلی نظارت از ویب سایت های ادارات دولتی دانلود
گزارش نظارت کمیسیون از برنامه حسابدهی دانلود
گزارش پوهنتون های خصوصی دانلود