اسناد تقنینی

 

 
 طرزالعمل تنطیم جلسات داخلی کمیسیون دانلود
 طرزالعمل ارایه گزارش مسوولین اطلاع رسانی ادارات به کمیسیون دانلود
 طرح ابتدایی تنظیم امور مالی و اداری کمیسیون دسترسی به اطلاعات دانلود
قانون دسترسی به اطلاعات ;1398 دانلود
قانون دسترسی به اطلاعات;  1397 دانلود
قانون دسترسی به اطلاعات ;  1393 دانلود