اعلان بست معتمد جنسی

Anonymous (not verified)
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۹ - ۱۱:۴۹
aic

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Sorry...This form is closed to new submissions.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات (1) بست هفتم را تحت عنوان معتمد جنسی برای دفتر مرکزی خویش از طریق رقابت ازاد از تاریخ 1400/2/9 الی 1400/2/20 به اعلان سپرده است .

واجدین شرایط و متقاضیان میتوانندفورم درخواستی و اسناد شان را به ایمیل ادرس hr.aic1398@gmail.com ارسال نمایند و یا به آمریت منابع بشری کمیسیون دسترسی به اطلاعات واقع سرک ششم قلعه فتح الله خانه شماره چهارم تسلیم نمایند. در صورت ضرورت میتوانند به روز های رسمی از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر به شماره تلفون 0745850024 تماس حاصل نموده و حل مطلب نمایند.

اسناد

رهنمود معتمد جنسی
لایحه وظایف
چک لست
فورم درخواستی