اعلان بست 7 معتمد نقدی

Anonymous (not verified)
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱ - ۱۰:۱۶
کاریابی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Sorry...This form is closed to new submissions.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات (1) بست هفتم را تحت عنوان معتمد نقدی از طریق رقابت ازاد  به اعلان سپرده است .

واجدین شرایط و متقاضیان میتوانند فورم درخواستی واسناد را به ایمیل آدرس hr.aic1398@gmail.com  ارسال نمایند و یا به آمریت منابع بشری کمیسیون دسترسی به اطلاعات واقع سرک ششم قلعه فتح الله خانه شماره چهارم تسلیم نمایند. در صورت ضرورت میتوانند فقط در روز های رسمی  از ساعت 9 صبح  الیی 3 عصر به شماره تلفون 0745850024 تماس حاصل نموده و حل مطلب نمایند.

اسناد

چک لیست
رهنمود
لایحه وظایف
فورم درخواستی