طرزالعمل ها و رهنمودها

 طرزالعمل ها و رهنمودها کمیسیون دسترسی به اطلاعات
 طرزالعمل تنطیم جلسات داخلی کمیسیون دانلود
 طرزالعمل ارایه گزارش مسوولین اطلاع رسانی ادارات به کمیسیون دانلود
 طرح ابتدایی تنظیم امور مالی و اداری کمیسیون دسترسی به اطلاعات دانلود