مسؤولین اطلاع رسانی

 لیست مسؤولین مراجع اطلاع رسانی ادارات مرکز
1400

شماره نام اداره اسم وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس آدرس
1 وزارت امور
خارجه
 ناصر احمد کریمی مرجع اطلاع رسانی

0787787000

access2information@gmail.com

سرک وزارت خارجه
2 وزارت امور
سرحدات و
اقوام قبایل
عبید الله قرلق اطلاع رسان 0772012303 obaidullahobaid62@gmail.com وزارت سراحدات و اقوام و قبایل
. در پهلوی استرمحکمه سرک میدان
هوای مقابل مارکیت مکرویان سوم
3 کمیسیون مستقل
اصلاحات
اداری و خدمات
ملکی
آمنه حسینی در چوکات تشکیل
مسول مرجع اطلاع
رسانی

0747093962

Amena.hashemi1364@gmail.com سرک دارلامان سناتوریم
4 اداره مرکزی
احصائیه

محمد حلیم رافع

کارشناس اطلاع رسانی

0773355144

m.gmail@halimwardak

اداره مرکزی احصایه باغ بابر
پهلوی مکتب
5 ریاست عمومی
دار الانشاء
مشرانو جرگه
ذکیه حبیبی مسئوول اطلاع رسانی در چوکات تشکیل 0708610858

Zakiahabibi84@gmail.com

ریاست پنج، سرک دارالامان،
شورای ملی دولت ج.ا.ا

   لیست مسؤولین مراجع اطلاع رسانی ادارات مرکز