مسؤولین اطلاع رسانی

 لیست مسؤولین مراجع اطلاع رسانی ادارات و ولایات
1399

شماره نام اداره اسم وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس آدرس
1 وزارت امور
خارجه
عبدالواسع مرجع اطلاع رسانی

0704993354

0202100371

abdulwassighani@yahoo.com

aw.ghani@mfa.af
سرک وزارت خارجه
2 وزارت امور
سرحدات و
اقوام قبایل
سید نظیم سعیدی اطلاع رسان 0700251155 sayedi02@gmail.com وزارت سراحدات و اقوام و قبایل
. در پهلوی استرمحکمه سرک میدان
هوای مقابل مارکیت مکرویان سوم
3 کمیسیون مستقل
اصلاحات
اداری و خدمات
ملکی
آمنه حسینی در چوکات تشکیل
مسول مرجع اطلاع
رسانی

0747093962

Amena.hashemi1364@gmail.com سرک دارلامان سناتوریم
4 اداره مرکزی
احصائیه
رویینا شهابی مشاور مطبوعاتی مقام سخنگوی اداره

0202504823

0793849442

0793849442

Roeinashahabi@gmail.com

اداره مرکزی احصایه باغ بابر
پهلوی مکتب
5 ریاست عمومی
دار الانشاء
مشرانو جرگه
ذکیه حبیبی مسئوول اطلاع رسانی در چوکات تشکیل 0708610858

Zakiahabibi84@gmail.com

ریاست پنج، سرک دارالامان،
شورای ملی دولت ج.ا.ا

   لیست مسؤولین مراجع اطلاع رسانی ادارات                       لیست مسؤولین مراجع اطلاع رسانی ولایات از وزارت خانه ها