گزارشات و سروی ها

گزارشات و سروی ها
 گزارش ربع چهارم به سکرتریت مبارزه با فساد ریاست جمهوری دانلود
 گزارش ربع سوم کمیسیون دسترسی به اطلاعات به سکرتریت مبارزه با فساد دانلود
گزارش سال 1398 کمیسیون دانلود
 گزارش تحلیلی نظارت از ویب سایت های ادارات دولتی دانلود
گزارش نظارت کمیسیون از برنامه حسابدهی دانلود
گزارش پوهنتون های خصوصی دانلود