ارتباط با ما

# نام بخش آدرس الکترونیکی
1 ریاست دارالانشاء E.drctr@aic.gov.af  ||  esmatullah.law@gmail.com
2 آمریت آگاهی عامه Pr@aic.gov.af
3 آمریت منابع بشری  Hr@aic.gov.af  ||  Hr.aic1398@gmail.com
4 آمریت اداری و خدمات Adm@aic.gov.af
5 آمریت نظارت و ارزیابی M&E@aic.gov.af
6 بخش سکرتریت  Scrtrt@aic.gov.af
7  آمریت مالی وحسابی Fnc@aic.gov.af
8 آمریت رسیدگی به شکایات Cmplnt@aic.gov.af
9 مدیریت عمومی تدارکات Prcmnt@aic.gov.af
10 پذیرش Prtcl@aic.gov.af
11 آمریت ارتباط ولایت Pc@aic.gov.af
12 مشاور حقوقی Lgl.adv@aic.gov.af  || hassan.poya26@gmail.com