تصامیم

تصامیم کمیسیون دسترسی به اطلاعات
فیصله اخطار کتبی به مسئول اطلاع رسان د افغانستان بانک دانلود
  فیصله شکایت از وزارت دفاع ملی 11. 6. 1399 دانلود
 فیصله شکایت از وزارت دفاع ملی  23. 2. 1399 دانلود
 فیصله شکایت از  کمییسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه ای   23. 2. 1399 دانلود
 فیصله شکایت از ستره محکمه  24. 3. 1399 دانلود
فیصله شکایت از اداره ملی احصاییه 11. 6. 1399 دانلود
فیصله شکایت از اداره ملی احصاییه 23. 2. 1399 دانلود
فیصله شکایت از اداره تربیت بدنی 23. 2. 1399 دانلود
فیصله شکایت از وزارت دفاع ملی  4. 12. 1398 دانلود
فیصله شکایت از وزارت اطلاعات و فرهنگ  26. 12. 1398 دانلود
فیصله شکایت از اداره ستره محکمه 21. 11. 1398 دانلود
فیصله شکایت از  اداره ملی احصاییه 21. 11. 1398 دانلود
فیصله شکایت از اداره تربیت بدنی  22. 12. 1398 دانلود