تفاهم نامه ها

تفاهم نامه ها
امضاء تفاهم نامه میان کمیسیون و پوهنتون کابل دانلود
امضاء تفاهم نامه با کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان دانلود
امضاء تفاهم‌نامه همکاری میان کمیسیون دسترسی به اطلاعات و شبکه زنان افغان دانلود
تفاهم نامه کمیسیون دسترسی به اطلاعات با پروژه امانت دانلود
تفاهم نامه با مؤسسه حمیده برمکی به دانلود
تفاهم نامه میان کمیسیون دسترسی به اطلاعات و موسسه دفتر ارتباط  دانلود