دسترخوان ملی وکرونا

 

برنامه دسترخوان ملی و کرونا
گزارش نظارت از تطبیق برنامه دسترخوان ملی و برنامه مبارزه با موج دوم کرونا-هفته دوم دانلود
گزارش نظارت از تطبیق برنامه دسترخوان ملی و برنامه مبارزه با موج دوم کرونا-هفته اول دانلود
طرح سکرتریت دولتداری باز در مورد استفاده موثر و شفاف بودجه کرونا دانلود
شاخص های نظارتی از تطبیق برنامه دستر خوان ملی و برنامه مبارزه با موج دوم کرونا دانلود
پلان ملی پاسخ دهی به موج دوم ویروس کرونا در افغانستان دانلود