مسؤول اطلاع رسانی

مسؤول اطلاع رسانی

نام:                       احسان رویش

نشانی:                   کابل، افغانستان

شماره تماس:          0702733373

 نشانی الکترونیکی :     info@aic.gov.af