گزارشات و سروی ها

گزارشات و سروی ها
 گزارش تحلیلی نظارت کمیسیون دسترسی به اطلاعات از برنامۀ  حسابدهی دولت به ملت 1399 دانلود
 فورمه گزارشدهی و نظرخواهی در مورد پاسخدهی دولت به ملت بابتِ سال مالی 1399 دانلود
گزارش سال مالی جدی 1398 - جدی 1399 دانلود
گزارش تحلیلی نظارت از ویب سایت های ۴۴ ادارۀ دولتی سال 1398- 1399 دانلود
 گزارش ربع چهارم به سکرتریت مبارزه با فساد ریاست جمهوری دانلود
 گزارش ربع سوم کمیسیون دسترسی به اطلاعات به سکرتریت مبارزه با فساد دانلود
گزارش سال 1398 کمیسیون دانلود
گزارش سال 1396 کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات دانلود
گزارش سال 1395 کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات دانلود
ګزارش سال  1394 کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات دانلود
 گزارش تحلیلی نظارت از ویب سایت های ادارات دولتی دانلود
گزارش نظارت کمیسیون از برنامه حسابدهی دانلود
گزارش پوهنتون های خصوصی دانلود