رپوټونه او سرویګانې

 
ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام په هکله اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون څارنیز او تحلیلی راپور کال  ۱۳۹۹  دانلوډ
د ۱۳۹۹ مالي کال لپاره ملت ته د دولت حساب ورکولو په هکله د راپور ورکړې او آند غوښتلو فورمه دانلوډ
د  ۱۳۹۸ له مرغومي د ۱۳۹۹ تر مرغومي دانلوډ
د ۴۴ دولتي ادارو له وېب پاڼو د څارنې تحلیلي راپور۱۳۹۸-۱۳۹۹کال دانلوډ
د  کمېسیون د ۱۳۹۸ کال راپور دانلوډ
دولتي ادارو د ویب پاڼو د څارنې تحلیلی راپور دانلوډ
د حساب ورکړې له لړۍ څخه د کمیسیون راپور دانلوډ
خصوصی پوهنتونونو راپور دانلوډ