کاري راپورونه

کاري راپورونه
د کب۱۰ تر ۱۵  کارِي راپور دانلود
د کب۳ تر ۸  کارِي راپور دانلود
د سلواغې له  ۲۷ تر ۱ د کب کارِي راپور دانلود
د سلواغي له ۱۹ تر ۲۴ کارِي راپورر دانلود
د مرغومي له ۱۴ تر ۱۹ کارِي راپور دانلود
د لېندۍ له ۳۰ تر ۱۲ د مرغومې کارِي راپور دانلود
د لېندۍ ۲۳ تر ۲۸  کارِي راپور دانلود
د لېندۍ له ۱۶ تر ۲۱ کارِي راپور دانلود
د لړم ۱۸ تر ۲۳ کارِي راپور دانلود