تقنینی اسناد

 
د داخلي عونډو د تنظیم طرزالعمل دانلود
د اطلاع رسونې د مسؤولینو د راپور ورکړې کړنلاره دانلود
د اطلاعاتو ته لاسرسی کمیسون د مالی او اداری چارو لومړنی طرحه دانلود
 اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون; ۱۳۹۸ دانلود
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون;  ۱۳۹۷ دانلود
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون;  ۱۳۹۳ دانلود