د اطلاع رسونې مسؤول

د اطلاع رسونی مسؤول

نوم:                   احسان رویش

پته:                  کابل, افغانستان

اړیکه شمیره:      0702733373

الکترونیکی پته:                      Info@aic.gov.af