د غوښتنې شمیر

 

 د اطلاعاتو غوښتنې شمیره جداول
 د ۱۳۹۹ کال اطلاعاتو غوښتنې شمیره جدول  دانلود
 د ۱۳۹۸ کال اطلاعاتو غوښتنې شمیره جدول  دانلود
 د ۱۳۹۸ کال  اطلاعاتو غوښتنې شمیره جدول دایمیل له طریقه  دانلود