رپوټونه او سرویګانې

 
د  کمېسیون د ۱۳۹۸ کال راپور دانلوډ
دولتي ادارو د ویب پاڼو د څارنې تحلیلی راپور دانلوډ
د حساب ورکړې له لړۍ څخه د کمیسیون راپور دانلوډ
خصوصی پوهنتونونو راپور دانلوډ