قراردادونه

د اطلاعاتو ته لاسرسی کمیسون قردادونه
د نهه قلمه الکترونيکي وسايلو د پېرلو سندونه دانلود
د وړکتون د وسايلو د پیرلو سندونه دانلود
اطلاعاتو ته د لاسرسي آنلاين سېسټم د ميزباني خدمتونو سندونه دانلود
د ۷۲ قلمه قرطاسيه بابو قرارداد، پېرل او برابرول دانلود
د مايع ګاز د پېرلو سندونه دانلود
د تلويزيوني سپاټونو د سندونو برابرول او جوړول دانلود
 د یوعراده کرولا موټر کرایه کول دانلود
 د دوه عراده پکنیک موټرو کرایه کول دانلود
 یو پایه ۱۷،۶کیلواټه جنراتور  دانلود
 د انټرنېټ فعالولو لپاره د اړینو وسایلو پېرل دانلود
د نهه قلمه روغنیاتو او فلټرو پېرل دانلود
 د ۵۵۰۰ لېټره تېلو پېرل دانلود
 دتعمیر قرداد دانلود
  وسایطو قرارداد دانلود
د دفتری و تکنالوژي تجهیزاتو قرداد دانلود