پریکړې

اطلاعاتو ته درلاسرسي کمېسيون پریکړې
 ملي دفاع وزارت څخه د شکایت په اړه پرېکړه ۱۳۹۹.۶.۱۱ دانلود
 ملي دفاع وزارت څخه د شکایت په اړه پرېکړه ۱۳۹۹.۲.۲۳ دانلود
 د شکایت څېړلو او رسنیزو سرغړونو کمېسیون څخه د شکایت په اړه پرېکړه ۱۳۹۹.۲.۲۳ دانلود
 سترې محکمې څخه د شکایت په اړه پرېکړه ۱۳۹۹.۳.۲۴ دانلود
د ملي احصایې ادارې څخه د شکایت په اړه پرېکړه ۱۳۹۹.۶.۱۱ دانلود
د ملي احصایې ادارې څخه د شکایت په اړه پرېکړه ۱۳۹۹.۲.۲۳ دانلود
د بدني روزنې ادارې څخه د شکایت په اړه پرېکړه ۱۳۹۹.۲.۲۳ دانلود
ملي دفاع وزارت څخه د شکایت په اړه پرېکړه ۱۳۹۸.۱۲.۴ دانلود
اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه د شکایت په اړه پرېکړه ۱۳۹۸.۱۲.۲۶ دانلود
سترې محکمې څخه د شکایت په اړه پرېکړه ۱۳۹۸.۱۱.۲۱ دانلود
د ملي احصایې ادارې څخه د شکایت په اړه پرېکړه ۱۳۹۸.۱۱.۲۱ دانلود
د بدني روزنې ادارې څخه د شکایت په اړه پرېکړه ۱۳۹۸.۱۲.۲۲ دانلود